Biociden beschermen ons

Biociden zijn bedoeld om schadelijke organismen te bestrijden en worden o.a. gebruikt om te desinfecteren en te conserveren. Ze worden op zeer veel plaatsen toegepast door zowel particulieren als professionals. Zo kom je biociden bijvoorbeeld tegen in huishoudens, in allerhande gebruiksvoorwerpen, in publieke ruimten en in bedrijven.

Alle biociden die in Nederland op de markt zijn toegelaten, zijn eerst beoordeeld op werking en risico’s. De toelating van de middelen gebeurt door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb).

Dagelijkse risico’s

Biociden 5

Biociden leveren een vaak onzichtbare, maar moeilijk te onderschatten bijdrage aan de bescherming tegen en beheersbaarheid van de dagelijkse risico’s in onze samenleving. De schadelijke invloeden van micro-organismen voor ons en het ons omringende milieu zijn zodanig groot, dat we niet zonder de beschermende werking van deze stoffen kunnen.

Veilig voedsel

Biociden 6

Voor de voedselveiligheid zijn desinfectiemiddelen van cruciaal belang. Biociden zorgen voor de desinfectie van oppervlakken die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen.
Zij helpen ziekteverwekkende micro-organismen te bestrijden en te voorkomen dat levensmiddelen vroegtijdig bederven.

Hygiënische zorg

Biociden 7

In de gezondheidszorg dragen desinfectiemiddelen bij aan de gezondheid van patiënten en de beheersing van kosten. In zorginstellingen leven mensen met een verhoogd gezondheidsrisico dicht op elkaar.
Als er onvoldoende basishygiëne in acht wordt genomen, kunnen ziekteverwekkers zich razendsnel verspreiden.

Schoon water

zwembad

Waterbehandeling is nodig als het om zwemwater gaat. Via uitgekiende systemen van continu monitoren en regelen, dragen biociden eraan bij dat we veilig een duik kunnen nemen.

Ook in de procesindustrie worden biociden toegepast, bijvoorbeeld bij koelwaterbehandeling om de microbiologische vervuiling van koelsystemen te voorkomen. Zo worden koelenergie en waterverbruik efficiënt verminderd en het gevaar van corrosie, lekkages en legionellabesmetting – met name ook in airco-systemen – gereduceerd.

Gezonde agrarische sector

kippen

Nederland heeft van oudsher een sterke agrarische sector. In de “veehouderijsectoren” is dierziekte preventie van cruciaal belang voor het dierenwelzijn.

Biociden worden daar ingezet voor stalontsmettingen en desinfectie van melkwinning installaties, uiers en klauwen, maar ook voor het ontsmetten van schoeisel en handen van medewerkers en bezoekers. Daarmee wordt de verspreiding van besmettelijke dierziekten bestreden. Ook de tuinbouw kan niet functioneren zonder professionele hygiëneplannen, waarin desinfectie een cruciale rol vervult.

Plaagdiervrij

rat

Plaagdieren kunnen zowel in de agrarische sector als in de voedings- en levensmiddelensector grote overlast veroorzaken.

Besmetting kan ertoe leiden dat in de hele keten voorraden moeten worden vernietigd. Daarom zijn een goede hygiëne en preventie van groot belang.

De inzet van biociden draagt ertoe bij de risico’s tot een minimum te beperken. Veel hygiënecodes verplichten de bedrijven daar dan ook toe.

Milieuvriendelijke schepen

scheepvaart

In de scheepsbouw en -reparatie wordt aangroeiwerende verf (antifouling) op ruime schaal toegepast. Dit resulteert in een significant lager brandstofverbruik bij het varen en minder kans op verstoring van het ecologisch systeem door verplaatsing van ongewenste organismen van het ene naar het andere vaargebied.

Recycled papier en karton

karton

Bij het produceren van papier en karton (voornamelijk uit oud papier) wordt water gebruikt. Om water en energie te besparen wordt dat meerdere keren hergebruikt. Dit is alleen mogelijk als deze processtromen worden behandeld met biociden voor ontsmetting en ter voorkoming van afzettingen en vervuiling.

Schoon textiel

textiel

Textiel staat vaak in direct contact met ons lichaam. We hoeven alleen maar aan de wasmand van een ziekenhuis of hotel te denken om te beseffen dat desinfecterende stoffen hier van levensbelang kunnen zijn. Zonder biociden zal een besmetting gevolgen kunnen hebben voor de verspreiding van ziekteverwekkende bacteriën, schimmels en virussen.